Author Topic: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler  (Read 30240 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #45 on: November 20, 2019, 09:12:24 PM »
 3

      3. Tydelig scapus, langt smalt nedheng (fig. 5.) ... Agyneta affinis
      3. Evident Scapus, far narrow downhang (fig. 5.)


      - Mangler scapus, men bredt og kort nedheng (fig. 6) ...4
      - Lacks scapus, but wide and short downhang. (fig. 6)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #46 on: November 20, 2019, 11:52:19 PM »

     
         4. Lyst utseende (fig. 7) Tilholdsted: Myr, sphagnum mose. Vulva: Spermatecha (fig. 8 ) orientert mer på skrå og krysser ikke så ofte retningen til 
            tilførselskanalene.(fig 119. Kjetil Åkra)
            Bright appearance (fig. 7) Location: Marsh, Sphagnum moss. Vulva: Spermatecha (Fig. 8 ) is more inclined and does not often cross the
            direction of the  Supply ducts. (fig 11.Kjetil Åkra)...Agyneta mossica        - Mørkt utseende  (fig.9) Tilholdsted, forholdsvis tørre områder. Spermatheca ( fig. 10) orintert nokså rett ned og krysser ofte retningen på                   
           tilførselskanalen som er mer bøyde (Fig. 11. Kjetil Åkra.)

           Dark Appearance (Fig. 9) Location, relatively dry areas. Spermatheca (Fig. 10) orintert fairly straight down and often crosses the direction of                   
           the inlet duct which is more bent (Fig. 11. Kjetil Åkra) ..............................................................................................Agyneta saxatilis
 
           
         
         

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #47 on: November 21, 2019, 12:22:54 AM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #48 on: November 26, 2019, 11:41:48 PM »
5.

   5.Yttersidene på scapus  er orienterte på skrå (Fig. 11-12.)
      The outer sides of the scapus are slanted ...6

      - Yttersidene på scapus er diagonale eller går litt innover (Fig. 13-14.)
        The outer sides of the scapus are diagonal Or goes a little inward------------------------------------------------------------------------7

« Last Edit: December 04, 2019, 12:03:49 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #49 on: December 03, 2019, 11:44:40 PM »
 
 6.

      6. Bakre midtøyne tydelig større enn de bakre sideøynene (Fig. 15 og 21.)
          Spermatecha runde (Fig. 16-17) En fjellart, hele edderkoppen svart også hele beina.

         Posterior median eyes clearly larger than the posterior lateral eyes (Fig. 15 and 21.)
         Spermatecha round (Fig. 16-17) A mountain species, the whole spider also black and the whole legs. .........Agyneta nigripes

        -Bakre midtøyne og bakre sideøynene nokså like i størrelse (Fig. 18)
         Spermatecha avlange  de fremre vender oppover(Fig. 19-20) En fjellart, men  finnes også i lavlandet. Edderkoppen mer brun enn                                             
         Agyneta nigripes og har lysere bein, de er ikke helt svarte mer brune.

        Posterior median eyes and posterior lateral eyes rear fairly similar in size (Fig. 18)
        Spermatecha long, front facing upwards (Fig. 19-20). A mountain species, but also found in the lowlands. The spider more brown
        than the Agyneta nigripes and brownr bones, not completely black.   ...............................................................Agyneta gulosa   

     

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #50 on: December 04, 2019, 12:05:35 AM »
.Fig 21.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #51 on: December 16, 2019, 11:52:01 PM »
 7. Agyneta fuscipalpa, Agyneta rurestris og Agyneta similis

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #52 on: December 17, 2019, 12:03:21 AM »
Denne gruppen som består av tre arter: Agyneta rurestris, Agyneta similis og Agyneta fuscipalpa, sistnevnte art finnes det bare et gammelt funn som jeg mener er usikkert.
Disse tre arterne er etter min mening ikke mulig å skille ut fra epigyn og vulva, i alle fall ikke før det kommer mer beskrivelse av disse.
Agyneta fuscipalpa blir av (Lee & Merrett 2001) illustrert med scapus sidene på skrå mens Wiehle 1956 har tegnet scapus sidene rette. Eksemplaret jeg har fått er også med nokså rette sider. Hva grunnen er vet jeg ikke men det kan være nyttig å ta med seg.
Om genitaliene er like er det som regel forskjell på utseende som kan brukes, MEN YTRE KJENNETEGN KAN VARIERE SÅ EN 100 % SIKKER BESTEMMELSE UT FRA DETTE MÅ EN VÆRE FORSIKTIG MED.
Agyneta rurestris er svart med som regel lyse bein. Karakteristisk er også palpearmen hvor de to ytterste leddene er svarte i kontrast til de to indre leddene, (fig. 22- 23) hos Agyneta fuscipalpa er alle ledd brune. Agyneta affinis kan også ha de to ytterste leddene svarte mot to lysere inders, men den har en ytre torn på Tibia 1, det mangler A. rurestris. Arten trives i tørre habitat, jeg finner den mye i grustak.
Agyneta similis er en nordlig fjellart og  er lysere enn A. rurestris.

This group consisting of three species: Agyneta rurestris, Agyneta similis and Agyneta Fuscipalpa, the latter art there is only an ancient discovery in Norway which I believe is uncertain.
These three arteneer in my opinion not possible to distinguish from Epigyn and vulva, at least not until there comes more description of these.
Agyneta Fuscipalpa is being off (Lee & Merrett 2001) illustrated with the Scapus sides at the slant while Wiehle 1956 has the character Scapus sides straight. The copy I have received is also with fairly straight pages. What the reason is I do not know but it may be useful to know
If the genitalia is similar, there is usually a difference between the appearance that can be used, BUT the OUTER CHARACTERISTIC CAN VARY SO a 100% SAFE DETERMINATION FROM THIS MUST BE CAREFUL.
Agyneta Rurestris is black with usually bright bones. A characteristic is also the Palpe arm where the two outermost joints are black in contrast to the two inner joints, (Fig. 22 - 23) at Agyneta Fuscipalpa are all joints brown. Agyneta affinis may also have the two outermost joints blacks against two brighter inders, but it has an outer thorn on Tibia 1, it lacks A. Rurestris. The species thrives in dry habitat, gravel in sandy roofs
Agyneta Similis is a northern mountain species and is brighter than A. Rurestris

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #53 on: December 17, 2019, 12:15:41 AM »
  Fig 23.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #54 on: December 17, 2019, 12:16:31 AM »

Fig. 22

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #55 on: December 17, 2019, 12:24:06 AM »
Agyneta similis og A. rurestris

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #56 on: December 17, 2019, 12:25:06 AM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5838
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #57 on: December 17, 2019, 12:33:26 AM »
-