Author Topic: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler  (Read 30906 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #30 on: May 10, 2019, 09:00:46 PM »

Plansje 12.
« Last Edit: May 10, 2019, 11:09:25 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #31 on: May 10, 2019, 09:01:54 PM »
-Hunner som hører til i Agynetagruppen, artene med oppsvulmet palp, er vanskelig å skille. Skal prøve å komme med noen tips på kjennetegn som kan brukes for å skille disse.
Av artene med sterkt oppsvulmet palp er det som regel de tre artene  Agyneta subtilis, A. decora og  A.cauta det dreier seg om. De to artene A. olivacea og A. suecica er mer nordlige arter som er mer sjeldne, men må tas i betraktnig hvis en ferdes i slike områder.
Hvordan skal epigynet studeres?
 Min erfaring  at det er viktig å først studere epigynet grundig før en eventuellt skjærer det ut. De fleste gangene kan en komme frem til en sikker bestemmelse bare ut fra dette.

AGYNETA DECORA
Skilles fra alle de andre artene ved at tilførselkanalene (B.)  er korte målt fra øvre kant av felt (A).
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som en kaffikopp.
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er bare litt kortere enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.)
 

-Females belonging to the Agynetagruppen, the species with bloated palp, are difficult to distinguish. Should try to come with some features that can be used to distinguish these.
 Agyneta subtilis, A. decora and A. cauta are the three species that one hits the most frequently. The two species A. olivacea and a. Suecica are more northern species that are more rare, but must be taken into consideration if a travel in such areas.
How should epigynet be studied?
 My experience that it is important to first study epigynet thoroughly before an eventually cuts it out. Most times, one can reach a secure decision only from this.

AGYNETA DECORA
Separated from all the other species by the ducts (B.)  are short measured from the top edge of the field (A).
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the shape of a coffee cup.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is only slightly shorter than the distance between the top edge of the duct (D.)
                                                                                           
                                                                                                       

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #32 on: May 10, 2019, 10:16:54 PM »
AGYNETA CAUTA
Tilførselkanalene (B.)  er lange målt fra øvre kant av felt (A). Tilførselkanalene er rette og lange.
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som et drikkeglass .
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er lengre enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.) Dette er omvendt hos A. decora.

AGYNETA CAUTA
The ducts  (B.)  are long measured from the top edge of the field (A). The ducts are straight and long.
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the form of a drinking glass.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is longer than the distance between the top edge of the supply duct (D). This is reversed with A. Decora.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #33 on: May 10, 2019, 11:20:31 PM »
AGYNETA SUBTILIS
Tilførselskanalene er som regel ikke rette men bøyer utover fra midten da vil som regel feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt ha form som et colaglass. Men tilførselskanalene  kan også være rette som hos A. cauta derfor kan avstanden (C) og (D) variere.

Men det finnes to gode kjennetegn som skiller arten fra de andre i denne gruppen.
 
1. Spermstheca (E) som ofte viser gjennom epigynet er bananformet og slanke (se plansje 12).
2. Nedre kant markert med (F) er nesten tvert avskåret, mens det hos de andre artene har en innskjæring i midten.

AGYNETA SUBTLS
The ducts are usually not straight but bend outwards from the middle. The field being framed by the supply ducts is marked in red as a colaglass. But the supply ducts can also be correct as at A. cauta, therefore the distance (C) and (D) can vary.

But there are two good features that distinguish the species from the others in this group. 
1. Spermstheca (E) that often show through the epigynet are banana-shaped and slender (see chart 12).
2. The bottom edge marked with (F) is almost straight, while the other species have a deposication in the middle.
« Last Edit: May 11, 2019, 01:22:17 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #34 on: May 11, 2019, 01:14:25 AM »
En litt utradisjonell sammenligning

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #35 on: May 12, 2019, 12:09:24 AM »
AGYNETA OLIVACEA

Er svært lik Agyneta cauta, se forskjellen på plansje 13

 

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #36 on: May 12, 2019, 12:13:56 AM »

Plansje 13

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #37 on: May 12, 2019, 12:18:34 AM »
PLANSJE 14

AGYNETA SUECICA

Det er ikke så lett å være konkret om hva som er forskjell på palpen til hunnen av A.suecica og de andre Agyneta artene med oppsvulmet palp.

Men palpen til A. suecica ser mye kraftigere ut og har disse lyse prikkene som ser ut til å være artstypisk.

Fremre del av forkropp har kontrastrike tegninger i forhold til de andre artene.

It is not so easy to be specific about what is the difference between the palp of the female of A. suecica and the other Agyneta species with bloated palp.

But the palpene of A. Suecica looks much more powerful and has these bright dots that seem to be artstypic.

The front part of the body has contrasting drawings with respect to the other species.
« Last Edit: May 25, 2019, 07:28:15 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #38 on: May 25, 2019, 11:30:58 PM »
AGYNETA CONIGERA
Denne arten i Agynetagruppen har bare svakt oppsvulmet palp, noe bare to arter har, Agyneta conigera og Agyneta ramosa. I forhold til A. ramosa er avstanden stor mellom øvre del av tilførselskanalene på epigynet
Agyneta conigera female har flere kjennetegn som skiller den fra alle de andre artene i Agyneta gruppen.
-Den er som regel svart, de andre er brune, (plansje 17.)
-Den har oransje bein de andre brune, (plansje 17.)
- Forkroppen har har en innsnevring midt på ryggen. sett fra siden alle de andre mangler dette. (plansje 15.)
- Plasseringen av sansehåret ( Tm.I ) på beinpar I. er plassert 0.60-0.69 fra bakre kant, mens det hos de andre er plassert  0.80-0.89.
AGYNETA CONIGERA
This species in the Agyneta group has only slightly bloated palp, something only two species have, Agyneta conigera and Agyneta ramosa.
. In relation to A. ramosa, the distance is large between the upper part of the supply ducts on the epigynet
Agyneta conigera female has several characteristics that distinguish it from all the other species in the Agyneta group.
-It's usually black, the others are brown, (fig. 17.)
-It has orange bones the other brown, (fig. 17.)
-The forebody has a narrowing in the middle of the back. Seen from the side all the others are missing this. (fig 15.)
-The location of the sensory hair (Tm. I) on leg pairs I. is placed 0.60-0.69 from the rear edge, while the other is placed 0.80-0.89.

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa er den andre arten i Agyneta gruppen med svakt oppsvulmet palp. Den skiller seg fra A.coniger på kjennetegnene nevnt hos denne.
Tilførselkanalene i epigynet ligger nærer hverandre, nesten paralellt i nedre kant og et stykke oppover. Så buer de kraftig ut. (plansje 16.) Høyden fra tilførselskanalenes nedre til øvre kant (C) er nokså lik avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D). Hos A. conigera er avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D) mye lengre enn høyde fra nedre kant av tilførselskanalene til øvre (C).

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa is the second species of the Agyneta group with weakly bloated palp. It differs from A. Coniger on the characteristics noted in this.
The supply ducts in the epigynet are nourishes each other, almost parallel to the lower edge and a piece upward. Then bender them sharply (fig 16.) The height from the lower to upper edge of the feed ducts (C) is similar to the distance between the channels in the upper Edge (D). At A. Conigera, the distance between the supply ducts in the upper edge (D) is much longer than the height from the lower edge of the channels to the upper (C).

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #39 on: May 25, 2019, 11:32:22 PM »

Plansje 15

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #40 on: May 25, 2019, 11:34:12 PM »

Plansje 16

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #41 on: May 25, 2019, 11:35:35 PM »

PLANSJE 17.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #42 on: October 09, 2019, 11:28:56 PM »
FEMALE MEIONETAGRUPPEN

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #43 on: November 16, 2019, 09:55:44 PM »
NØKLER TIL AGYNETA HUNNER, MEIONETAGRUPPEN.

KEYS TO AGYNETA FEMALE, MEIONETAGRUPPEN.

I.

I. Metatarsus og tarsus I. og II. med en torn på oversiden. Fig I.Rødbrun utseende.Fig 2.

Metatarsus and tarsus I. and II. with one dorsal spin. Reddish-Brown look. Fig.2..............................................Agyneta innotabilis.

2. Annerledes. Different...2.


 


Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5908
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #44 on: November 16, 2019, 10:33:18 PM »
2.
2.  Tibia I. og II. med en side torn (fig 3.)
     Tibia I. and II. with a retrolateral spine...3
     
     - Tibia I. og II. uten sidetorn (fig 4.)
     - Tibia I. And II. without retrolateral spine...5