Author Topic: Porrhomma nøkler  (Read 10828 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Porrhomma nøkler
« on: March 15, 2011, 11:15:31 PM »
Legger ut nøkler til Porrhomma artene. Utgangspunktet har vært de norske artene, men noen steder er også flere omtalt.
Denne siden oppdaterer jeg vis jeg lager flere illustrasjoner eller får tilgang på ny informasjon:


Tornene på femur I. er veldig viktige, men eksemplar som har ligget lenge i sprit kan mangle disse.

Selv om øyestørrelse kan variere synes jeg de er en meget god indikator for å finne fram til eller redusere alternativ.

Bestemmelse ut fra Epigyn, vulva og palper vil alltid være den sikreste måten og identifisere disse artene på, derfor legger jeg ut denne nå og håper dere forstår litt av det jeg forsøker å forklare. Merk at hannen bestemmes ut fra detaljer som viser på innsiden av palpen ikke på utsiden som er vanligst framgangs måte for andre arter.


Posting keys Porrhomma species. The starting point has been the Norwegian species, but some places are more discussed.

This page oppdateters if I make multiple illustrations or access to new information:

The thorns on the femur 1 is very important, but the copy that has been long in spirits may lack thereof.

Although the size of the eyes can vary, I think they are a good indicator to locate, or reducing alternative.

Determination from Epigyn, vulva and palps will always be the safest way and identify these species on, I'm showing you this now and hope you understand a little of what I'm trying to explain. Note that the male determined by details showing the inside of palps not on the outside which is common manner of approach to other species

-Harald
« Last Edit: August 27, 2013, 12:10:40 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #1 on: March 15, 2011, 11:20:38 PM »
-
« Last Edit: February 26, 2015, 11:48:48 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #2 on: March 15, 2011, 11:21:46 PM »
-
« Last Edit: August 30, 2013, 06:58:57 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #3 on: March 15, 2011, 11:23:03 PM »
-
Gruppe A:

1. Avdeling:

Disse har lommer (lyse som ligger mot ytre kant i vulvaen),
Hos alle disse artene er ”lommene” innrammet av en tynn linje, som kan ligne framparten på en brille. Denne linjen går sammen midt over vulvaåpningen. Se piler på de tre artene under.

PORRHOMMA CONVEXUM  (Se pil)
PORRHOMMA PYGMAEUM  (Se pil)
PORRHOMMA OBLITUM (Se pil9

Hos begge disse to edderkoppene er ”brilleglassene” avlange.1. Department:

These have pockets (light which is towards the outer edge of vulvar)
In all these species are "pockets" framed by a thin line, which can resemble the front end of a glasses. This line runs along the middle of the vulvae opening. See arrows on the three species under.

PORRHOMMA CONVEXUM (see arrow)
PORRHOMMA PYGMAEUM (see arrow)
PORRHOMMA OBLITUM (see arrow)

In both of these spiders are "glasses" oblong.
« Last Edit: December 18, 2012, 04:02:15 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #4 on: March 15, 2011, 11:23:56 PM »
2. Avdeling:

”Brilleglassene” er runde og viser godt også på utsiden av epigynet
 ( Det er kun disse to artene som har dette.)

PORRHOMMA MICROPS  (Se pil)……..   Større enn 2,3 mm
PORRHOMMA MICROPHTHALUM ……...    Mindre enn 2,1 mm

( Siden jeg ikke har hatt noen vulva av sistnevnte edderkopp har jeg heller ikke fått tegnet eller laget noen nøkkel på denne. Men disse to edderkoppene er nokså forskjellig i størrelse.


2. Department:

"Lenses" are round and shows well on the outside of epigynet
  (These are the only two species that have this.)

PORRHOMMA MICROPS (see arrow) ........ Larger than 2.3 mm
PORRHOMMA MICROPHTHALUM ......... Less than 2.1 mm

(Since I have not had any vulva of the latter spider I have not been signed or made ​​a key to this. Yet these two spiders are quite different in size.
« Last Edit: December 09, 2012, 05:11:18 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #5 on: March 15, 2011, 11:25:01 PM »
-
« Last Edit: December 10, 2012, 07:22:12 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #6 on: March 15, 2011, 11:25:43 PM »
Porrhomma microps Porrhomma microphthalmum
. Alle mine tegninger viser vulva sett fra innsiden. Det er et kjennetegn som synes å gå igjen (Har ikke sett det nevnt tidligere) dette er forklart på tegning. Det stemmer med de tre tegningene jeg har gjort av disse to artene, med Follvik sine tegninger, alle tegninger som ligger inne på Spimi og med de få foto som ligger ute på nettet.
Dette bør selvfølgelig bli undersøkt videre med flere individ før en 100% sikkert kan trekke denne sluttningen.

All my drawings shows vulva seen from the inside. It is a characteristic that seems to go again (Have not seen it mentioned before) this is explained in the drawing. It fits with the three drawings I've done of these two species, Follvik their drawings, all drawings that are presented on Spimi and the few photos that are out on the web.
This should of course be further investigated with several individuals before a 100% sure you can pull this end no.
« Last Edit: December 10, 2012, 07:21:45 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #7 on: March 15, 2011, 11:27:27 PM »
Gruppe B.

Denne gruppen består av tre arter.
Det som særpreger disse er mangel på disse ”brillene”.

Disse artene har også noen liknende lommer, men de består av tykke vegger ytterst, se piler hos disse.

PORRHOMMA CAMPBELLI
PORRHOMMA MONTANUM
PORRHOMMA PALLIDUM

Disse kan en dele i to avdelinger.

1. Avdeling:                                                                                                                            

”Fingene” står rett opp eller vender litt utover………
Porrhomma pallidum

Group B.

This group consists of three species.
One characteristic feature of these is the lack of these "glasses".

These species also have similar pockets, but they're made of thick walls, see arrows at them.

PORRHOMMA CAMPBELLI
PORRHOMMA montanum
PORRHOMMA pallidum

These can split into two divisions.

1. Department:

"Fingers" is straight up or facing slightly outward .........
Porrhomma pallidum


« Last Edit: December 10, 2012, 04:47:49 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #8 on: March 15, 2011, 11:28:28 PM »
Porrhomma pallidum, Porrhomma egeria
« Last Edit: December 10, 2012, 09:27:00 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #9 on: March 15, 2011, 11:29:34 PM »
2. Avdeling
”Fingene” vender innover:

Porrhomma montanum.  (Kun en sidepigg på femur 1.)

Porrhomma campbelli…….Pæreformet vulva, ”fingrene” hviler ned mot to mørke rundinger. På utsiden av epigynet viser disse som avlange felt som er temmelig mørke. ( En sidepigg og en pigg på oversiden av Femur 1.)

2. Department
"Finger" turns inward:

Porrhomma montanum. (Only one spine on the side of femur 1)

Porrhomma campbelli ....... Pear-shaped vulva, "fingers" rests against the two dark circles. On the outside of epigynet shows these as rectangular field which is rather dark. (A spine side and a spine on the upper side of the femur 1)
« Last Edit: December 26, 2012, 01:13:24 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #10 on: March 15, 2011, 11:30:38 PM »

Epigynanalyse
« Last Edit: December 26, 2012, 01:19:23 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #11 on: March 16, 2011, 03:46:19 PM »
Tegning av habitus i tilnærmet lik størrelsforhold til hverandre og en tegning av størrelseforskjell mellom P. microps og P. microphthalmum.

Drawings of habitus.
« Last Edit: August 28, 2013, 10:37:09 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #12 on: March 18, 2011, 12:00:34 PM »
-
 Her kommer noen mål på Porrhommhunner og hanner. Mål av norske edderkopper gjort av E. Folvik, med unntak av P. oblitum og P.errans. Totallengde er hentet fra Spimi.

 Here comes some measure of male and female. Measurements of Norwegian spiders made ​​by E. Folvik, except P. oblitum and P. errans. Total length is from Spimi.
« Last Edit: August 29, 2013, 12:02:31 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #13 on: March 25, 2011, 12:00:56 AM »
Så var det Porrhommahannen, har prøvd å lage noen skisser og forklaringer, håper det kan være forståelig slik at det kan være til noe hjelp ved bestemmelse av disse artene.

Først viser jeg en oversikt over den lille piggen som stikker opp bak roten på embolus, de forskjellene jeg har funnet på individer jeg har undersøkt, har tidligere ikke sett tegninger over dette. Som en ser er det området rett under og over piggen som er forskjellig. Det er viktig å se dette i rett vinkel, rett inn fra siden. Fra andre vinkler har denne piggen en tydelig krok ytterst.

So it was Porrhomma male, tried to make some sketches and explanations, hoping it might be understandable so that it can be of some help in the determination of these species.

First I display a list of the little spike sticking up behind the root of the embolus, the differences I found the individuals I have examined, have not previously seen drawings of this. As seen, the area directly below and above the pig is different. It is important to see this in the right angle, straight from the page. From other angles, this spike a distinct hook edge
« Last Edit: August 28, 2013, 10:53:15 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #14 on: March 25, 2011, 12:10:13 AM »
Som en innledning har jeg prøvd å lage ett oppsett hvor det skal være lett å orientere seg. Mer detaljerte forklaringer kommer på tegninger etter dette.
Dette kartet begynner med å skille Porrhommaene i to grupper etter antall torner på femur 1. videre i to grupper etter form på paracymbium.....

Tegningene er alltid tegnet ut fra høyre palp og bein.


As an introduction, I have tried to create a setup where it should be easy to navigate. More detailed explanations are the drawings for this.
This map starts to separate Porrhommaene two groups according to the number of thorns on femur 1 further into two groups according to shape paracymbium .....

The drawings are always drawn from the right palps and legs.
« Last Edit: December 10, 2012, 09:07:10 PM by H. Løvbrekke »