Recent Posts

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10]
91
AGYNETA CAUTA
Tilførselkanalene (B.)  er lange målt fra øvre kant av felt (A). Tilførselkanalene er rette og lange.
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som et drikkeglass .
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er lengre enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.) Dette er omvendt hos A. decora.

AGYNETA CAUTA
The ducts  (B.)  are long measured from the top edge of the field (A). The ducts are straight and long.
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the form of a drinking glass.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is longer than the distance between the top edge of the supply duct (D). This is reversed with A. Decora.
92
-Hunner som hører til i Agynetagruppen, artene med oppsvulmet palp, er vanskelig å skille. Skal prøve å komme med noen tips på kjennetegn som kan brukes for å skille disse.
Av artene med sterkt oppsvulmet palp er det som regel de tre artene  Agyneta subtilis, A. decora og  A.cauta det dreier seg om. De to artene A. olivacea og A. suecica er mer nordlige arter som er mer sjeldne, men må tas i betraktnig hvis en ferdes i slike områder.
Hvordan skal epigynet studeres?
 Min erfaring  at det er viktig å først studere epigynet grundig før en eventuellt skjærer det ut. De fleste gangene kan en komme frem til en sikker bestemmelse bare ut fra dette.

AGYNETA DECORA
Skilles fra alle de andre artene ved at tilførselkanalene (B.)  er korte målt fra øvre kant av felt (A).
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som en kaffikopp.
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er bare litt kortere enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.)
 

-Females belonging to the Agynetagruppen, the species with bloated palp, are difficult to distinguish. Should try to come with some features that can be used to distinguish these.
 Agyneta subtilis, A. decora and A. cauta are the three species that one hits the most frequently. The two species A. olivacea and a. Suecica are more northern species that are more rare, but must be taken into consideration if a travel in such areas.
How should epigynet be studied?
 My experience that it is important to first study epigynet thoroughly before an eventually cuts it out. Most times, one can reach a secure decision only from this.

AGYNETA DECORA
Separated from all the other species by the ducts (B.)  are short measured from the top edge of the field (A).
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the shape of a coffee cup.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is only slightly shorter than the distance between the top edge of the duct (D.)
                                                                                           
                                                                                                       
93

Plansje 12.
94
Flott-takk skal du ha!

BJarte
95
Det er fint.
Takktakk!

BJarte
96
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Silometopus her og...
« Last post by H. Løvbrekke on May 08, 2019, 07:05:00 PM »
Hei

Ja, jeg er enig

Mvh
Harald
97
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Dismodicus..
« Last post by H. Løvbrekke on May 08, 2019, 07:03:05 PM »
Hei

Jeg får det til å være Dismodicus elevatus

Mvh
Harald
98
Meiner vel dette er Dismodicus bifrons eller D.elevatus.
Usikker på skilje av desse to.
Er håva ut av bartrebusk i myr på Stord 6.mai.


Bjarte
99
Tenkjer vel Silometopus elegans her og?
Lite dyr,berre 1,6 mm stort frå fattig myr på Stord 6.mai.

Bjarte
100
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Heliophanus flavipes
« Last post by H. Løvbrekke on May 06, 2019, 11:47:16 PM »
-
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10]