Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
21
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Centromerus..? <=
« Last post by Bjarte Aadland on May 17, 2019, 06:03:00 PM »
Kan det vera ein hann av Centromerus sylvaticus dette?
Frå lauvskog med mykje eik på Stord 13.mai


Bjarte
22
PLANSJE 14

AGYNETA SUECICA

Det er ikke så lett å være konkret om hva som er forskjell på palpen til hunnen av A.suecica og de andre Agyneta artene med oppsvulmet palp.

Men palpen til A. suecica ser mye kraftigere ut og har disse lyse prikkene som ser ut til å være artstypisk.

Fremre del av forkropp har kontrastrike tegninger i forhold til de andre artene.

It is not so easy to be specific about what is the difference between the palp of the female of A. suecica and the other Agyneta species with bloated palp.

But the palpene of A. Suecica looks much more powerful and has these bright dots that seem to be artstypic.

The front part of the body has contrasting drawings with respect to the other species.
23

Plansje 13
24
AGYNETA OLIVACEA

Er svært lik Agyneta cauta, se forskjellen på plansje 13

 
25
Har jobbet endel med Agyneta artene den siste tiden og kom over dette innlegget.
Med de erfaringer jeg nå har med disse arten og den lite kjente A. suecica ser jeg at dette ikke stemmer mes A, cauta men er en A. suecica. Hunnen av A. suecica har særegne palper som viser på dette bildet.

Mvh
Harald
26
En litt utradisjonell sammenligning
27
AGYNETA SUBTILIS
Tilførselskanalene er som regel ikke rette men bøyer utover fra midten da vil som regel feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt ha form som et colaglass. Men tilførselskanalene  kan også være rette som hos A. cauta derfor kan avstanden (C) og (D) variere.

Men det finnes to gode kjennetegn som skiller arten fra de andre i denne gruppen.
 
1. Spermstheca (E) som ofte viser gjennom epigynet er bananformet og slanke (se plansje 12).
2. Nedre kant markert med (F) er nesten tvert avskåret, mens det hos de andre artene har en innskjæring i midten.

AGYNETA SUBTLS
The ducts are usually not straight but bend outwards from the middle. The field being framed by the supply ducts is marked in red as a colaglass. But the supply ducts can also be correct as at A. cauta, therefore the distance (C) and (D) can vary.

But there are two good features that distinguish the species from the others in this group. 
1. Spermstheca (E) that often show through the epigynet are banana-shaped and slender (see chart 12).
2. The bottom edge marked with (F) is almost straight, while the other species have a deposication in the middle.
28
AGYNETA CAUTA
Tilførselkanalene (B.)  er lange målt fra øvre kant av felt (A). Tilførselkanalene er rette og lange.
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som et drikkeglass .
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er lengre enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.) Dette er omvendt hos A. decora.

AGYNETA CAUTA
The ducts  (B.)  are long measured from the top edge of the field (A). The ducts are straight and long.
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the form of a drinking glass.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is longer than the distance between the top edge of the supply duct (D). This is reversed with A. Decora.
29
-Hunner som hører til i Agynetagruppen, artene med oppsvulmet palp, er vanskelig å skille. Skal prøve å komme med noen tips på kjennetegn som kan brukes for å skille disse.
Av artene med sterkt oppsvulmet palp er det som regel de tre artene  Agyneta subtilis, A. decora og  A.cauta det dreier seg om. De to artene A. olivacea og A. suecica er mer nordlige arter som er mer sjeldne, men må tas i betraktnig hvis en ferdes i slike områder.
Hvordan skal epigynet studeres?
 Min erfaring  at det er viktig å først studere epigynet grundig før en eventuellt skjærer det ut. De fleste gangene kan en komme frem til en sikker bestemmelse bare ut fra dette.

AGYNETA DECORA
Skilles fra alle de andre artene ved at tilførselkanalene (B.)  er korte målt fra øvre kant av felt (A).
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som en kaffikopp.
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er bare litt kortere enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.)
 

-Females belonging to the Agynetagruppen, the species with bloated palp, are difficult to distinguish. Should try to come with some features that can be used to distinguish these.
 Agyneta subtilis, A. decora and A. cauta are the three species that one hits the most frequently. The two species A. olivacea and a. Suecica are more northern species that are more rare, but must be taken into consideration if a travel in such areas.
How should epigynet be studied?
 My experience that it is important to first study epigynet thoroughly before an eventually cuts it out. Most times, one can reach a secure decision only from this.

AGYNETA DECORA
Separated from all the other species by the ducts (B.)  are short measured from the top edge of the field (A).
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the shape of a coffee cup.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is only slightly shorter than the distance between the top edge of the duct (D.)
                                                                                           
                                                                                                       
30

Plansje 12.
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10