Edderkoppkrokens forum

Andre edderkopprelaterte saker => Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter => Topic started by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:15:31 PM

Title: Porrhomma nøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:15:31 PM
Legger ut nøkler til Porrhomma artene. Utgangspunktet har vært de norske artene, men noen steder er også flere omtalt.
Denne siden oppdaterer jeg vis jeg lager flere illustrasjoner eller får tilgang på ny informasjon:


Tornene på femur I. er veldig viktige, men eksemplar som har ligget lenge i sprit kan mangle disse.

Selv om øyestørrelse kan variere synes jeg de er en meget god indikator for å finne fram til eller redusere alternativ.

Bestemmelse ut fra Epigyn, vulva og palper vil alltid være den sikreste måten og identifisere disse artene på, derfor legger jeg ut denne nå og håper dere forstår litt av det jeg forsøker å forklare. Merk at hannen bestemmes ut fra detaljer som viser på innsiden av palpen ikke på utsiden som er vanligst framgangs måte for andre arter.


Posting keys Porrhomma species. The starting point has been the Norwegian species, but some places are more discussed.

This page oppdateters if I make multiple illustrations or access to new information:

The thorns on the femur 1 is very important, but the copy that has been long in spirits may lack thereof.

Although the size of the eyes can vary, I think they are a good indicator to locate, or reducing alternative.

Determination from Epigyn, vulva and palps will always be the safest way and identify these species on, I'm showing you this now and hope you understand a little of what I'm trying to explain. Note that the male determined by details showing the inside of palps not on the outside which is common manner of approach to other species

-Harald
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:20:38 PM
-
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:21:46 PM
-
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:23:03 PM
-
Gruppe A:

1. Avdeling:

Disse har lommer (lyse som ligger mot ytre kant i vulvaen),
Hos alle disse artene er ”lommene” innrammet av en tynn linje, som kan ligne framparten på en brille. Denne linjen går sammen midt over vulvaåpningen. Se piler på de tre artene under.

PORRHOMMA CONVEXUM  (Se pil)
PORRHOMMA PYGMAEUM  (Se pil)
PORRHOMMA OBLITUM (Se pil9

Hos begge disse to edderkoppene er ”brilleglassene” avlange.1. Department:

These have pockets (light which is towards the outer edge of vulvar)
In all these species are "pockets" framed by a thin line, which can resemble the front end of a glasses. This line runs along the middle of the vulvae opening. See arrows on the three species under.

PORRHOMMA CONVEXUM (see arrow)
PORRHOMMA PYGMAEUM (see arrow)
PORRHOMMA OBLITUM (see arrow)

In both of these spiders are "glasses" oblong.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:23:56 PM
2. Avdeling:

”Brilleglassene” er runde og viser godt også på utsiden av epigynet
 ( Det er kun disse to artene som har dette.)

PORRHOMMA MICROPS  (Se pil)……..   Større enn 2,3 mm
PORRHOMMA MICROPHTHALUM ……...    Mindre enn 2,1 mm

( Siden jeg ikke har hatt noen vulva av sistnevnte edderkopp har jeg heller ikke fått tegnet eller laget noen nøkkel på denne. Men disse to edderkoppene er nokså forskjellig i størrelse.


2. Department:

"Lenses" are round and shows well on the outside of epigynet
  (These are the only two species that have this.)

PORRHOMMA MICROPS (see arrow) ........ Larger than 2.3 mm
PORRHOMMA MICROPHTHALUM ......... Less than 2.1 mm

(Since I have not had any vulva of the latter spider I have not been signed or made ​​a key to this. Yet these two spiders are quite different in size.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:25:01 PM
-
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:25:43 PM
Porrhomma microps Porrhomma microphthalmum
. Alle mine tegninger viser vulva sett fra innsiden. Det er et kjennetegn som synes å gå igjen (Har ikke sett det nevnt tidligere) dette er forklart på tegning. Det stemmer med de tre tegningene jeg har gjort av disse to artene, med Follvik sine tegninger, alle tegninger som ligger inne på Spimi og med de få foto som ligger ute på nettet.
Dette bør selvfølgelig bli undersøkt videre med flere individ før en 100% sikkert kan trekke denne sluttningen.

All my drawings shows vulva seen from the inside. It is a characteristic that seems to go again (Have not seen it mentioned before) this is explained in the drawing. It fits with the three drawings I've done of these two species, Follvik their drawings, all drawings that are presented on Spimi and the few photos that are out on the web.
This should of course be further investigated with several individuals before a 100% sure you can pull this end no.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:27:27 PM
Gruppe B.

Denne gruppen består av tre arter.
Det som særpreger disse er mangel på disse ”brillene”.

Disse artene har også noen liknende lommer, men de består av tykke vegger ytterst, se piler hos disse.

PORRHOMMA CAMPBELLI
PORRHOMMA MONTANUM
PORRHOMMA PALLIDUM

Disse kan en dele i to avdelinger.

1. Avdeling:                                                                                                                            

”Fingene” står rett opp eller vender litt utover………
Porrhomma pallidum

Group B.

This group consists of three species.
One characteristic feature of these is the lack of these "glasses".

These species also have similar pockets, but they're made of thick walls, see arrows at them.

PORRHOMMA CAMPBELLI
PORRHOMMA montanum
PORRHOMMA pallidum

These can split into two divisions.

1. Department:

"Fingers" is straight up or facing slightly outward .........
Porrhomma pallidum


Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:28:28 PM
Porrhomma pallidum, Porrhomma egeria
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:29:34 PM
2. Avdeling
”Fingene” vender innover:

Porrhomma montanum.  (Kun en sidepigg på femur 1.)

Porrhomma campbelli…….Pæreformet vulva, ”fingrene” hviler ned mot to mørke rundinger. På utsiden av epigynet viser disse som avlange felt som er temmelig mørke. ( En sidepigg og en pigg på oversiden av Femur 1.)

2. Department
"Finger" turns inward:

Porrhomma montanum. (Only one spine on the side of femur 1)

Porrhomma campbelli ....... Pear-shaped vulva, "fingers" rests against the two dark circles. On the outside of epigynet shows these as rectangular field which is rather dark. (A spine side and a spine on the upper side of the femur 1)
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2011, 11:30:38 PM

Epigynanalyse
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 16, 2011, 03:46:19 PM
Tegning av habitus i tilnærmet lik størrelsforhold til hverandre og en tegning av størrelseforskjell mellom P. microps og P. microphthalmum.

Drawings of habitus.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 18, 2011, 12:00:34 PM
-
 Her kommer noen mål på Porrhommhunner og hanner. Mål av norske edderkopper gjort av E. Folvik, med unntak av P. oblitum og P.errans. Totallengde er hentet fra Spimi.

 Here comes some measure of male and female. Measurements of Norwegian spiders made ​​by E. Folvik, except P. oblitum and P. errans. Total length is from Spimi.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:00:56 AM
Så var det Porrhommahannen, har prøvd å lage noen skisser og forklaringer, håper det kan være forståelig slik at det kan være til noe hjelp ved bestemmelse av disse artene.

Først viser jeg en oversikt over den lille piggen som stikker opp bak roten på embolus, de forskjellene jeg har funnet på individer jeg har undersøkt, har tidligere ikke sett tegninger over dette. Som en ser er det området rett under og over piggen som er forskjellig. Det er viktig å se dette i rett vinkel, rett inn fra siden. Fra andre vinkler har denne piggen en tydelig krok ytterst.

So it was Porrhomma male, tried to make some sketches and explanations, hoping it might be understandable so that it can be of some help in the determination of these species.

First I display a list of the little spike sticking up behind the root of the embolus, the differences I found the individuals I have examined, have not previously seen drawings of this. As seen, the area directly below and above the pig is different. It is important to see this in the right angle, straight from the page. From other angles, this spike a distinct hook edge
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:10:13 AM
Som en innledning har jeg prøvd å lage ett oppsett hvor det skal være lett å orientere seg. Mer detaljerte forklaringer kommer på tegninger etter dette.
Dette kartet begynner med å skille Porrhommaene i to grupper etter antall torner på femur 1. videre i to grupper etter form på paracymbium.....

Tegningene er alltid tegnet ut fra høyre palp og bein.


As an introduction, I have tried to create a setup where it should be easy to navigate. More detailed explanations are the drawings for this.
This map starts to separate Porrhommaene two groups according to the number of thorns on femur 1 further into two groups according to shape paracymbium .....

The drawings are always drawn from the right palps and legs.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:14:51 AM
Embolus hos P. oblitum og montanum er sett fra innsiden av høyre palp.

Embolus at P. oblitum and montanum is seen from the inside of the right palps.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:19:59 AM

Her har jeg prøvd å forklare hvordan en skiller P.microps og P. microphthalmum hannene ved kjennetegn på embolus. Det finnes en bakre membran bak embolus, men memranen under embolus heter velum.


P. microphthalmum:  Den frie enden av embolus (A) har omtrent samme lengde som bredden på velium (B). Et annet godt kjennetegn er at avstanden (A) er helt fri for noen form for membran men hos P. microps går en forlengelse helt ut til tuppen.

P. microps: Den frie lengden av embolus er omtrent 2-3x lengre enn bredden på velium (B) og som jeg nevnte over er menbranen forlenget helt ut til tuppen.

Se også tegning hvor den sterkt nedbøyde spissen og den nokså rette embolusryggen viser hos P.microps

Here I have tried to explain how one distinguishes P.microps and P. microphthalmum males at the characteristics of embolus. There is a rear cone behind embolus, but memranen the embolus called velum.


P. microphthalmum: The free end of embolus (A) has approximately the same length as the width of velium (B). Another good feature is that the distance (A) is completely free of any membrane but in P. microps is an extension all the way to the tip.

P. microps: The free length of the embolus is about 2-3x longer than the width of velium (B) and as I mentioned above are menbranen extended all the way to the tip.

See also drawing where the strong are bowed down head and quite rightly embolusryggen shows at P.microps
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:21:36 AM
Avdeling 2.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 12:28:24 AM


Når det gjelder anterior apophysis hos P. pallidum skiller den seg ut fra P.convexum og P.pygmaeum ved at piggen går horisontalt rett inn, dette viser uten å demontere noe, viser også tydelig på tegningen av Roberts. Hos P.pygmaeum er vinkelen nokså rett under piggen mens den hos P. convexum buer innover uten noen markert overgang.

Avstanden mellom embolus og apophysis under er større hos P. pallidum en hos P. convexum og P. pygmaeum.

For anterior apophysis in P. pallidum differs from P.convexum and P.pygmaeum by spike runs horizontally straight, this show without dismantling anything, also clearly shows the drawing of Roberts. At P.pygmaeum is the angle quite right under the spike while at P. convexum bows inward without any marked transition.

The distance between the embolus and the apophysis is greater in P. pallidum one at convexum P. and P. pygmaeum.
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 25, 2011, 08:36:06 PM
En oversikt over embolus sett fra innsiden av høyre palp og foto av venstre palp sett fra innsiden.

An overview of the embolus from the inside of the right palps and photo of the left palps from the inside
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 26, 2011, 04:32:52 PM
-
Porrhomma pygmaeum
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 26, 2011, 05:03:44 PM
-
Porrhomma convexum
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:05:05 PM
-
Porrhomma campbelli
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:13:23 PM

-
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:17:28 PM

- P. microphthalmum, male
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:22:46 PM
Porrhomma pallidum
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:31:14 PM
-
Title: Re: Porrhommanøkler
Post by: H. Løvbrekke on August 12, 2011, 09:37:09 PM
-
Title: Re: Porrhomma nøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 09, 2013, 05:07:33 PM
-
Title: Re: Porrhomma nøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 29, 2014, 10:53:01 PM

Her kommer en tegning av en typisk Porrhomma palp.
Tegning som jeg har lagt ut før denne viser tornsettingen hos Porrhomma artene på Bein I. sammen med kjennetegnene som jeg viser med piler på denne tegningen skulle det være mulig å finne ut om det er en Porrhomma art en har foran seg.
Snur en så palpen skilles artene best på denne siden, derfor tegner jeg bare en Porrhomma art fra denne siden-

--Harald
Title: Re: Porrhomma nøkler
Post by: Arne Fjellberg on January 01, 2015, 01:48:02 PM
Fint Harald! Jeg pleier å gjenkjenne Porrhomma-hannene på den store "plata" med den slyngete spermkanalen ved første øyekast. Deretter sjekker jeg de andre detaljene du nevner.

Arne.